Nhẫn Bát nhã tâm kinh – Tâm hướng về Phật – Tài vận bên người